Tobias' droom: een behandeling tegen hersenstamkanker

ANBI

– Naam van de instelling: Stichting Tobias Sybesma Foundation
– RSIN 859055139
– Adres: Ulgerkamp 35
– 8014GE Zwolle
– info@tobiassybesmafoundation.nl
– 06-19955086

Doelstelling
“Het stimuleren en financieren van onderzoeksprojecten om te komen tot een oplossing voor hersenstamkanker.”

Om dit doel te verwezenlijken en daarmee Tobias zijn droom uit te laten komen, gaat de Tobias Sybesma Foundation beweging creëren! Een niet te stoppen beweging, waarmee bekendheid wordt gegenereerd voor hersenstamkanker. Met de bekendheid voor deze ziekte willen we ervoor zorgen dat er middelen komen om onderzoeken te stimuleren en te financieren. Deze onderzoeken moeten ervoor zorgen dat er uiteindelijk een succesvolle behandeling komt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Tobias Sybesma Foundation heeft als doel:“Het stimuleren en financieren van (onderzoeks-)projecten en initiatieven om dichter tot een oplossing voor hersenstamkanker te komen.”Om dit doel te verwezenlijken wil de Tobias Sybesma Foundation bekendheid genereren voor hersenstamkanker. Met de bekendheid voor deze ziekte wil de Tobias Sybesma Foundation ervoor zorgen dat er middelen komen om onderzoeken en initiatieven te stimuleren en te financieren. Deze activiteiten moeten ervoor zorgen dat er uiteindelijk een succesvolle behandeling komt.

Visie
Een wereld waarin hersenstamkanker niet meer levensbedreigend is. Dat is waar de Tobias Sybesma Foundation in gelooft en waar ze aan willen werken, stap voor stap, zo goed mogelijk.

Manier van werken
De Tobias Sybesma Foundation gelooft dat elke kleine stap ons dichterbij een oplossing kan brengen, er staan een aantal kernwoorden centraal binnen de Tobias Sybesma Foundation.

Mondiaal
Mogelijk gaan we het antwoord niet alleen in Nederland vinden. De Tobias Sybesma Foundation gelooft dat de beweging meer kracht heeft als we hier mondiaal op inzetten. De Tobias Sybesma Foundation wil over landsgrenzen heen kijken, wellicht is het hierdoor mogelijk dat landen en onderzoeken met elkaar worden verbonden en elkaar op die manier kunnen versterken.

Anders georganiseerd
Er wordt al 30 jaar onderzoek gedaan naar hersenstamkanker en tot op de dag van vandaag weet men niet hoe hersenstamkanker ontstaat en is er nog geen oplossing gevonden.De Tobias Sybesma Foundation gelooft erin dat naast het reguliere onderzoek er ook behoefte is aan andere manieren van onderzoek, om kennis te verdiepen. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan medische wetenschappelijk of basaal biologisch onderzoek maar ook meer data gestuurd onderzoek of onderzoek naar innovatieve/technologische middelen. De Tobias Sybesma Foundation steunt nadrukkelijk het huidige onderzoek en zal haar naam daar ook aan verbinden. Aangezien er meer vooruitgang gewenst is kan de oplossing in een onverwachte hoek liggen die wij daarom willen stimuleren en motiveren..

De weg naar een oplossing
De Tobias Sybesma Foundation denkt dat de kans op het vinden van een oplossing groter is door breder te kijken naar verschillende type onderzoeken, zoals hierboven beschreven, mondiaal en anders georganiseerd. We weten ook dat de oplossing niet morgen gevonden zal zijn, net zo goed dat we weten dat het vinden van de oplossing geen gemakkelijke opgave zal zijn. Maar we weten ook, dat zonder het zetten van stappen de oplossing zeker niet gevonden zal worden, daarom zet de Tobias Sybesma Foundation stappen, want elke stap brengt de oplossing dichterbij.

Statutaire doelstelling

  • De stichting heeft als doel: het stimuleren en financieren van onderzoeksprojecten om te komen tot een oplossing voor hersenstamkanker en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Functie van de bestuurders
Voorzitter- Secretaris- Penningmeester

Naam van de bestuurders
Reitse Sybesma
Reitse ziet als voorzitter van het bestuur toe dat de activiteiten van de foundation in overeenstemming zijn met het beleid en de doelstelling van de foundation.
Nienke Logtenberg
Nienke zorgt er als penningmeester van de foundation voor dat de ontvangen gelden, de gemaakte kosten en de uitkeringen juist en volledig worden verantwoord.
Mirella Hilgenkamp
Mirella is de secretaris van de foundation en zorgt ervoor dat de activiteiten van het bestuur en de foundation helder worden vastgelegd.

Het beloningsbeleid

  • Het bestuur van de stichting doet haar werkzaamheden vrijwillig en ontvangt voor haar werkzaamheden geen enkele vergoeding, in welke vorm dan ook.
  • De stichting heeft geen personeel in dienst

Uitgeoefende activiteiten

  • De stichting is op verschillende vlakken actief. Op de website is op diverse plekken informatie te vinden over wat de stichting zoal doet.
  • Van de bestuursvergaderingen worden verslagen gemaakt, indien gewenst kunnen deze worden gedeeld.

Financiële verantwoording

  • De stichting is opgericht in het lopende boekjaar 2018. Derhalve is er nog geen financiële verantwoording geweest in de vorm van een jaarverslag. Het huidige boekjaar loopt tot en met 31-12-2019. In het eerste half jaar van 2020 zal het eerste jaarverslag verschijnen. Indien gewenst kan de stichting inzage geven in de inkomsten en uitgaven. U kunt hiervoor contact opnemen met de stichting.